Go! دستورات تازه رییس جمهور غنی در راستای مبارزه با فساد اداری |

دستورات تازه رییس جمهور غنی در راستای مبارزه با فساد اداری

2021.01.27 06:49 afghanews دستورات تازه رییس جمهور غنی در راستای مبارزه با فساد اداری

آریانانیوز: رییس جمهور غنی طی دیداری با مسوولین لوی سارنوالی، ریاست مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله و مرکز عدلی و قضایی، با بیان اینکه تمام ادارات موازی باید زیر یک چتر قرار گیرند، گفت که لوی سارنوالی افرادی را که شهرت فساد دارند، مورد تعقیب قرار دهند و این افراد نباید در هیچ اداره ای مقرر شوند…
به نقل از ارگ، محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان دیداری با مسوولین لوی سارنوالی، ریاست مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله و مرکز عدلی و قضایی، در مورد مبارزه با فساد اداری، صحبت کرد.
در این دیدار که در ارگ انجام شد، ابتدا عبدالرزاق احمدزی رییس مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله صحبت کرده، گفت که این ریاست قبلاً یک نهاد مقتدر بود و کادرهای ورزیده داشت، اما متاسفانه اکنون کادرهای متذکره وظیفه را رها کرده اند و کارمندانی در این بخش کار میکنند که تخصص لازم را ندارند و با غاصبین و مجرمین همکار می باشند.
وی افزود که این اداره از مسیر خود منحرف شده و برای دوباره جهت دادن آن باید کادرهای مسلکی و متخصص جابجا شوند، امکانات لازم در دسترس آن قرار گیرد و لوی سارنوالی و مرکز عدلی و قضایی با آن همکاری نمایند.
احمدزی گفت که ادارات موازی را در زیر یک چتر قرار میدهیم و متعهد هستیم که علیه غاصبین و جنایت پیشه ها مبارزه نماییم. همچنان تصمیم داریم که امور زمین را در ولایات به والیان و در شهرها به حوزه ها محول کنیم تا مسوولیت پذیری بیشتر و از غصب زمین به گونۀ موثر جلوگیری صورت گیرد.
بعداً فضل سبحان صافی رییس مرکز عدلی و قضایی صحبت کرده، گفت که تا اکنون به تعداد ۱۱ معین، ۲۶ جنرال، ۷۶ دگروال و افسر، ۱۰ کمیشنر، ۳ والی، ۵ شاروال و ۲ رییس و ۵ تن از اعضای شورای ولایتی را محاکمه نموده ایم و میلیون ها افغانی از آنها حصول شده است.
وی خواهان همکاری پولیس در زمینه گرفتاری های مجرمین گردید و گفت که در این زمینه نباید تعلل صورت گیرد.
سپس فرید حمیدی لوی څارنوال کشور صحبت کرده، گفت که تا ماه قوس سال روان به تعداد ۱۱۱ دوسیه فساد تکمیل شده است و نیت و ارادۀ ما در راستای مبارزه با جرم و جنایت پابرجاست و خواهان همکاری بیشتر بخش های کشفی می باشیم.
رییس جمهور غنی پس از استماع صحبت های آنان، گفت که نقش رهبری ادارۀ لوی سارنوالی در زمینه مبارزه با فساد قابل قبول نیست و در این خصوص سوالات جدی مطرح می باشد.
وی افزود که ریاست مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله، صلاحیت های قوی دارد و باید از آن استفاده کند. مرکز عدلی و قضایی اعتبار خود را از دست داده است و باید در زمینۀ تصمیم گیری ها و ترتیب استراتیژی جدید اقدام صورت گیرد و تعریف دستآوردها واضح گردد.
رییس جمهور گفت که پس از این شورای امنیت ملی با ریاست مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله به گونه هماهنگ کار نمایند و به مقام ریاست جمهوری گزارش دهند و قطعات خاص با آنان همکار خواهد بود.
رییس جمهور غنی با بیان اینکه تمام ادارات موازی باید زیر یک چتر قرار گیرند، گفت که لوی سارنوالی افرادی را که شهرت فساد دارند، مورد تعقیب قرار دهند و این افراد نباید در هیچ اداره ای مقرر شوند.
رییس جمهور تاکید کرد که در راستای مبارزه با فساد اداری، شیوۀ مدیریت واضح می خواهم و با توجه به اینکه کمک های جامعه بین المللی در کنفرانس جینوا مشروط به اقدامات جدی در راستای مبارزه با فساد اداری بود، باید در امر مبارزه با فساد اداری جدی باشیم.
رییس جمهور کشور گفت که قضیه های فساد به گونۀ دوامدار مورد تعقیب قرار گیرد و به عقب برنگردد و مرکز عدلی و قضایی بررسی شود. همچنان شیوۀ مدیریتی باید واضح و برای هر قضیه ضرب الاجل تعین گردد.
وی تصریح کرد که کادرهای مسلکی باید به ریاست جرایم سنگین وزارت امور داخله جذب شوند و مرکز عدلی و قضایی تزکیه شود، زیرا در دستگاه عدلی و قضایی بحران قابل قبول نمی باشد و افراد بدنام و آلوده با فساد اداری باید گرفتار شوند.
رییس جمهور در اخیر سخنانش گفت که ما ارادۀ واضح و اقدامات قاطع در راستای مبارزه با فساد اداری می خواهیم و نباید هیچ فردی در کار مبارزه با فساد اداری، مداخله کند.
from دستورات تازه رییس جمهور غنی در راستای مبارزه با فساد اداری
via اخبار افغانستان
submitted by afghanews to ariananews [link] [comments]


2021.01.27 06:49 Saucerful 22 cores spread over 3 PCs, and a doggo. My home office.

22 cores spread over 3 PCs, and a doggo. My home office. submitted by Saucerful to battlestations [link] [comments]


2021.01.27 06:49 reddit_feed_bot DailyCaller: John Kennedy Decries Continued National Guard Presence: ‘Like A Scene From Mad Max’ https://t.co/oBRFDvZ3gI

DailyCaller: John Kennedy Decries Continued National Guard Presence: ‘Like A Scene From Mad Max’ https://t.co/oBRFDvZ3gI submitted by reddit_feed_bot to TheTwitterFeed [link] [comments]


2021.01.27 06:49 DivideWarm I started earning on DeFi with yield farming and more after reading this blog, hope it helps you too

I started earning on DeFi with yield farming and more after reading this blog, hope it helps you too submitted by DivideWarm to UniSwap [link] [comments]


2021.01.27 06:49 AutoNewspaperAdmin [Business] - EasyGo overtakes ESB as largest provider of charge points for electric vehicles | Irish Times

[Business] - EasyGo overtakes ESB as largest provider of charge points for electric vehicles | Irish Times submitted by AutoNewspaperAdmin to AutoNewspaper [link] [comments]


2021.01.27 06:49 SynthRysing (THEORY) Is FIDLAR attempting to save face to avoid guilt by association?

We've all heard about the Burger Records controversy and what goes along with it and we're hoping our stoked and broke dudes can escape with clean hands from the situation.
FIDLAR collaborated with SWMRS in February 2020, which they released a cover song, and we now know the latter were among those cancelled when the news came out concerning Joey Armstrong (SWMRS) and Lydia Night (The Regrettes), being one of the bigger controversies when SWMRS tried to be woke about the entire Burger Records controversy and Lydia Night opened up about what had happened to her while she was underaged.
Although the collaboration between both bands happened in February of 2020, and the accusations came out in the summer, it is still recent enough to the allegations to discuss.
On Zac's own instagram, Zac posted on May 3rd 2020, a video featuring Mikey Carnevale of The Frights on stage while FIDLAR is performing with the caption "Mikey from The Frights being a nuke", once again same as former, before the controversy but still recent enough to talk about, and it must be said that the Frights allegations have been it has been resolved but it could still be seen as a problematic association, however not as big as the FIDLAR x SWMRS collab.
It's very possible that the band is fully aware of these collaborations and associations and by realizing this, they felt they should lie low for a bit, just straight up disable FIDLARs social media (and let their website be bought out) to avoid guilt-by-association, save their face, and not directly release band music (since Breaker off the Bill and Ted movie soundtrack was made specifically for the movie, which the soundtrack was released August 24th 2020)
Post-Controversy, members of the band have since released their own music that's not under the band's direct image, with Los Bolos featuring Brandon, Max, Elvis, and members of Together Pangea ((it should be noted that Max has also since released a solo album in October)), and with Zac has releasing snippets of his own work to his Instagram periodically.
More importantly, please note that Zac, Elvis, and Brandon ALL mention FIDLAR in their Instagram bios, so it's highly unlikely that the band is done.
((however Max instead has a link to his own self-made music which makes sense, it's released under his name and wouldn't want to advertise other bands, even if he's in them.))
I'm not saying FIDLAR did or didn't do anything to add to the list of cancelled bands (and quite honestly I've seen no allegations posted to Twitter), and some driving points to add as Zac himself is a victim of sexual abuse as a child and the band has girls only mosh pit to protect females, and additionally Max and Elvis BOTH follow the Lured_By_Burger_Records instagram account.
With that being said, it's very likely that their contracts just ended amidst the global pandemic and I may be delving into a weird theory, and they could very well be free from accusation, but these are just my own personal thoughts.
And if anyone has seen Zac (or any member) openly say Fuck The Frights or Fuck SWMRS like he did for The Orwells, please lmk.
Thank you very much for reading and have a great day.
submitted by SynthRysing to Fidlar [link] [comments]


2021.01.27 06:49 bot_olini ¿Cuántas vacunas de Covid-19 se han aplicado en México?

¿Cuántas vacunas de Covid-19 se han aplicado en México? submitted by bot_olini to Mexico_Videos [link] [comments]


2021.01.27 06:49 mellowgreens Hey man, it’s not cool to break hearts

submitted by mellowgreens to hottake [link] [comments]


2021.01.27 06:49 ivegotthelimes uh oh

I am in love with the lady from episode 142
submitted by ivegotthelimes to TheMagnusArchives [link] [comments]


2021.01.27 06:49 soupbae33 It’s uncanny...

It’s uncanny... submitted by soupbae33 to cremposting [link] [comments]


2021.01.27 06:49 eggmanface I wrote an article about a local indie show (Brisbane, Australia)

submitted by eggmanface to SquaredCircle [link] [comments]


2021.01.27 06:49 psiconautasmart Payment doesn't appear on my Copay wallet but it does appear on blockchair

Hi, I've been using Copay to receive payments in BCH for about 2.5 years. I had never encountered this problem before. I generated a new receiving address and sent the customer this address to which he sent the payment. When I search for the address in the blockchain explorer his payment appears with 75 confirmations, but it doesn't appear on my wallet. What could I have done wrong? I know Bitpay is no longer supporting Copay and I should start using another wallet soon, but for the moment what could possibly be the problem? It is Copay Android 7.0.3. I'll appreciate any help a lot :).
submitted by psiconautasmart to btc [link] [comments]


2021.01.27 06:49 thehuxleyan The Politics of Commonality and Compassion

The Politics of Commonality and Compassion submitted by thehuxleyan to BernieSanders [link] [comments]


2021.01.27 06:49 saptadeep69 You're teleported exactly 100 m behind where you are now, what is the situation there captain?

submitted by saptadeep69 to AskReddit [link] [comments]


2021.01.27 06:49 thebigb00 Takes hectic effort but first time to max level in arcade mode and can finally take a break

Takes hectic effort but first time to max level in arcade mode and can finally take a break submitted by thebigb00 to MLB_9Innings [link] [comments]


2021.01.27 06:49 Record_Greedy Do you recognise it?

Do you recognise it? submitted by Record_Greedy to PewdiepieSubmissions [link] [comments]


2021.01.27 06:49 narutoxxrasengan My grandma died and I feel devastated

My grandma died 1 hr ago, and I feel broken. I'm only remembering the last sandwich she made me. I lost my 2 grandmothers in 10 months. Does anything matter anymore? Sorry for the rant guys. Just wanted to keep my mind busy for a little bit.
submitted by narutoxxrasengan to TrueOffMyChest [link] [comments]


2021.01.27 06:49 sarahc888 🤍

🤍 submitted by sarahc888 to lanadelrey [link] [comments]


2021.01.27 06:49 dataownershipfuture #Netflix or #SoundCloud? Discover the Top 50 companies with the best data privacy experience on our new Privacy in Action page. See the full list here https://bit.ly/2Mrkbcc

#Netflix or #SoundCloud? Discover the Top 50 companies with the best data privacy experience on our new Privacy in Action page. See the full list here https://bit.ly/2Mrkbcc submitted by dataownershipfuture to TheSocialDilemma [link] [comments]


2021.01.27 06:49 gRaY_fuLlmEntL [Mr Love:Queen's Choice] My boys want to protect me closely? I'm so touched! (Sorry for wrong flair)

[Mr Love:Queen's Choice] My boys want to protect me closely? I'm so touched! (Sorry for wrong flair) submitted by gRaY_fuLlmEntL to otomegames [link] [comments]


2021.01.27 06:49 koya_beans Can the conductor Ling Ling Wannabes confirm?

Can the conductor Ling Ling Wannabes confirm? submitted by koya_beans to lingling40hrs [link] [comments]


2021.01.27 06:49 andreabrusa Testimoni di Geova be like

Testimoni di Geova be like submitted by andreabrusa to memesITA [link] [comments]


2021.01.27 06:49 KAQe27 19[f4m/f] UK - chat to someone around my age

Hey there. I don't have much evergy to try and come up with something really interesting. I'm pretty much a loner, minus the pretty much. I'm content with it most of the time but since covid (which hasn't actually been much of pain for me), I have had absolutely zero contact with anyone other than my brother or sister, which may not seem like much of a difference but at least before I had the odd old lady gush at how long my hair was. I mean, I'm not totally and completely against people, I just have a preference for my dog... and my bed. Personally speaking, I'm not sure what to give you so I'll go for five random likes and five random dislikes- which are which? You can decide:
-Zac Effron films -Knives -Game of Thrones -Knee length shorts -Frogs -The sun -Adam Sandler films -Weed -Pop music -Maths Feel free to message me, I'd rather someone around my age though so if you're like 30 maybe not :D
submitted by KAQe27 to r4r [link] [comments]


2021.01.27 06:49 Haruk0_haruhara Does anyone know if you can replace the batteries on the scott pilgrim ko edition?

It would honestly be pretty sucky if you only got a limited number of times to use the case, and then its just dead forever.
Anyone know if you can swap out the batteries in it?
submitted by Haruk0_haruhara to limitedrun [link] [comments]


2021.01.27 06:49 shadows-in-darkness [US-CA] [H] PayPal [W] NK65 Entry Edition (beige)

Looking for a beige entry edition, a few cracks is ok.
submitted by shadows-in-darkness to mechmarket [link] [comments]


https://la2death.ru/